Projecten

Analyse EPV

2016UitgelichtduurzaamheidenergieneutraalhuurbeleidWoonlastenEPVNOMverduurzamingwoonlasten

De EnergiePrestatieVergoeding is een extra vergoeding (in plaats van een huurverhoging) die de huurder aan de verhuurder betaalt voor een energieneutrale woning. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de EPV inmiddels op 19 januari aangenomen. De vraag is echter of de EPV echt gaat werken. BWA heeft daarom een analyse uitgevoerd naar het wetsvoorstel, de bijbehorende concept AMvB en overige documenten alsook enkele berekeningen gedaan van de effecten op woonlasten en verdiencapaciteit. Conclusies:

– bestaande huurgrenzen (in woonbeleid van corporaties, toewijzing  en in huurtoeslag) vormen soms een belemmering voor ingrijpende verduurzaming van de sociale woning. De EPV is hiervoor een oplossing, maar er zijn andere, eenvoudiger oplossingen mogelijk;

– de EPV is complex en zorgt voor extra (administratieve) last bij corporaties;

– qua woonlasten zijn huurders met lage inkomens met een EPV slechter af dan met een traditionele huurverhoging.

BWA verwacht dan ook niet veel de EPV en stelt een 7-puntenplan voor waarmee duurzaamheid en woonlastenbeheersing wél fors worden gestimuleerd.

Website

Cursus Financiering en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen, OTB TUD

2017duurzaamheidenergieneutraalhuurbeleidvastgoedbeleidWoonlastenbetaalbaarheidEPVwoonlastenworkshop

In de 4-daagse cursus Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen, georganiseerd door de TUD, heeft BWA het onderdeel Financiering en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen ingevuld. Thema’s waren:

 Verdienmechanismen en hun wettelijke kaders
 Direct en indirect rendement
 Discontovoet, levensduur en marktwaarde
 Effecten op bruto en netto woonlasten

Woonlastenonderzoek Leidschendam-Voorburg

2015 (lopend)

De gemeente wil inzicht in de betaalbaarheid van het wonen in Leidschendam-Voorburg. Niet alleen in de sociale huur, maar in alle woningsectoren. BWA combineert daartoe op een slimme manier data op wijk- en buurtniveau met data op adresniveau, zodat concrete aangrijpingspunten voor beleid beschikbaar komen. De vraag of het wonen betaalbaar is wordt buurt- en wijkniveau en per huishoudtype beantwoord op basis van verschillende normstellingen.

Woonlastenscan Stadlander

2015 (lopend)

Woningcorporatie Stadlander heeft bezit in meerdere gemeenten. In drie gemeenten voert BWA een woonlastenonderzoek uit voor de woningcomplexen van Stadlander.  BWA combineert daartoe op een slimme manier data op wijk- en buurtniveau met data op adresniveau, zodat concrete aangrijpingspunten voor beleid beschikbaar komen. Zo wordt oa een ‘rode-complexen-lijst’ gepresenteerd: complexen waar de woonlasten de norm overschrijden.

Woonlasten.info

2015Woonlastenblog

Woonlasten.info is de site waar je informatie over woonlasten kunt halen én brengen. Het doel is om kennis over de betaalbaarheidsproblematiek te delen en te verdiepen en oplossingsrichtingen te bespreken. Deze site komt binnenkort beschikbaar.

Website

Woonlasten-woonkwaliteitscan Maasdeltagroep

2015Woonlasten

In het kader van de huursombenadering wil woningcorporatie Maasdeltagroep een betere afstemming tussen kwaliteit en huurprijs realiseren. BWA voert een voorraadscan uit en maakt de relatie woonkwaliteit-woonlasten inzichtelijk in matrices en tabellen op basis waarvan de jaarlijkse huurverhoging en de streefhuur kan worden bepaald.

Woonlastenonderzoek Dalfsen-Hardenberg-Ommen

2015duurzaamheidWoonlastengemeenten

De provincie Overijkssel werkt aan de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Inzicht in de financiële ruimte van de woningbezitters en het voorkomen van eventuele energiearmoede is daarom van groot belang. In opdracht van de gemeente Hardenberg heeft BWA een onderzoek uitgevoerd naar de woonlasten van eigenaar-bewoners in de regio Dalfsen-Hardenberg-Ommen. De resultaten vormen een belangrijke basis voor een gezamenlijk plan van aanpak voor de verduurzaming van de woningen.

14 oktober: Netwerkbijeenkomst Woonlasten en Woningmarkt

2015duurzaamheidenergieneutraalhuurbeleidvastgoedbeleidWoonlastenbetaalbaarheidgemeentennetwerkbijeenkomstwoningmarktwoonlasten

Netwerksessie 14 oktober 2015.

Hoe houden we de sociale huurwoningvooraad betaalbaar?

Iedereen weet inmiddels dat de betaalbaarheid van het wonen voor grote groepen mensen onder druk staat. Vooral huishoudens in de huursector komen in de knel en kunnen hun woonlasten niet meer opbrengen. Tegelijk verandert het speelveld van de sociale huur. Corporaties en gemeenten buigen zich het hoofd over oplossingen, maar welke strategie werkt nu het beste?

  • -  Het PBL stelt in haar laatste onderzoek (31 juli 2015) dat alleen ingrijpende huurmaatregelen (huurverlaging!) enig soelaas bieden. Is dat zo? Zo ja,
  • -  Kan / moet dit gefinancierd worden door verkoop van sociale huurwoningen?
  • - Hoe rijmt dit met de eis om 95% toe te wijzen onder de aftoppingsgrenzen?
  • - Moeten de kosten van de woning omlaag, bijv. door een lager kwaliteits- of onderhoudsniveau?
  • - Is de energie-nul-woning met de energieprestatievergoeding buiten de huur een oplossing?

 

En hoe geef je dat samen vorm? Welke (aanvullende) mogelijkheden heeft de gemeente? In de netwerkbijeenkomst Betaalbaarheid en Woningmarkt plaatsen we de (on)betaalbaarheid van het wonen in het brede woningmarktkader en gaan we samen met u – mede in het licht van de nieuwe regelgeving – vooral de vraag naar oplossingen uitdiepen.

Programma netwerkbijeenkomst

  • - Betaalbaarheid en woonlasten. Korte opfrisser van de problematiek,
  • - Inventarisatie oplossingsrichtingen onbetaalbaarheid op verschillende niveaus,
  • - Relatie woningmarkt, regionale verschillen, nieuwe regelgeving, dilemma’s,
  • - Verdieping dilemma’s en oplossingen; hoe pak je het aan?

 

Voor gemeentelijke beleids- en strategiemedewerkers wonen
U wordt in korte tijd door experts bijgepraat over de stand van zaken en gaat in gesprek met collega’s uit andere gemeenten op zoek naar antwoorden. Een kleine, interactieve en informele sessie met prikkelende stellingen. praktijkvoorbeelden en volop ruimte om uw situatie in te brengen. De bijeenkomst wordt begeleid door Hans van den Moosdijk, door de wol geverfde woningmarktspecialist en Bert Weevers, expert op het gebied van duurzaamheid en woonlasten

Plaats: Hotel Haarhuis Arnhem, datum: 14 oktober, van 13.30 tot 16.30 uur

Kosten: € 200,-

Aanmelden: mail@bertweeversadvies.nl of info@casaconsult.nl

Enquête Woonlastenbeleid – Stand van zaken bij gemeenten (BuildDesk)

2014Woonlasten

Met een enquête onder relevante medewerkers van gemeenten (afdeling wonen en sociale zaken) heeft BuildDesk de stand van zaken geïnventariseerd rondom woonlastenbeleid bij gemeenten. Ook voor gemeenten is woonlasten een belangrijk thema, met relaties naar de terreinen wonen, economie, duurzaamheid en sociale zaken / armoedebeleid. Nog niet veel gemeenten hebben de ernst en omvang van de problematiek in beeld. Gericht beleid wordt er vaak nog niet gevoerd, maar dat is wel gewenst. De samenwerking met corporaties is een speerpunt, o.a. via prestatieafspraken.

 

Woonlastenonderzoek en -advies Rijswijk Wonen

2014huurbeleidvastgoedbeleidWoonlasten

Rijswijk Wonen ontwikkelt nieuw assetmanagement. Een belangrijk thema hierin is de betaalbaarheid van het wonen. BuildDesk voert een woonlastenonderzoek uit. De huidige situatie komt gedetailleerd in beeld. Op complexniveau wordt aangeven wat op basis van betaalbaarheidsnormen de mogelijkheden voor huur- en investeringsbeleid zijn. Deze informatie vormt belangrijke input voor de te maken keuzes in het assetmangement.  Ook worden toekomstscenario’s met verschillende economische verwachtingen, doorgerekend om risico’s en kansen scherper te krijgen. Bert levert een actieve bijdrage aan de kennis- en meningsontwikkeling middels presentaties en discussies in projectgroep en stuurgroep, o.a. over de te stellen woonlastnormen.

Scenario-analyse energieneutraal Pijnacker-Nootdorp

2013-2014duurzaamheidenergieneutraal

Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft zich energieneutraliteit in 2050 als doel gesteld. Aan BuildDesk is gevraagd om de effecten van verschillende beleidscenario’s op dit einddoel inzichtelijk te maken. Hiertoe zijn oa SWOT’s opgesteld en berekeningen uitgevoerd voor een 4-tal transitiesporen. Vervolgens is het effect van 4 niveau’s van overheidsmaatregelen in beeld gebracht, zodat de raad onderbouwde keuzes kan maken.

Klik hier voor een interview met dhr Staalduine, wethouder.

Workshops ‘Sturen op woonlasten’ voor corporaties (BuildDesk)

2013 - 2014Woonlasten

BuildDesk organiseerde druk bezochte en hoog gewaardeerde workshops voor woningen­corporaties over woonlasten. Werkwijze: interactieve workshop met veel ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers en behandeling van cases.

Enquête Woonlastenbeleid – Stand van zaken in de corporatiesector (BuildDesk)

2013 Woonlasten

Met een enquête onder relevante medewerkers van woningcorporaties heeft BuildDesk de stand van zaken geïnventariseerd rondom woonlasten in de corporatiesector. Het woonlastenthema is een hot item. Eind 2013 hebben nog maar weinig corporaties de ernst en omvang van het woonlasten- c.q. betaalbaarheidsprobleem in kaart gebracht. Toch willen alle respondenten ermee aan de slag (nu of op de wat langere termijn), maar vaak weten ze nog niet goed hoe.

Blok voor Blok Den Bosch: de Slimme Buurt (Consortium met Enexis, BuildDesk, 5plus1 en de Gemeente Den Bosch)

2012-2014duurzaamheid

In het kader van het Blok voor Blok project van Agentschap NL/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt BuildDesk deel uit van het consortium dat het project “Slimme Buurt” in Den Bosch heeft opgezet en momenteel uitvoert. In dit project is een wijkaanpak ontwikkeld die de gewenste doorbraak kan realiseren om bewoners zowel grip op de woonlasten te geven als ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De ‘Slimme Buurt’ is een aanpak waarbij de inzet van de burger centraal wordt gesteld met behulp van Energieteams in de wijk. Het doel is om de eigen woonwijk te verduurzamen.

 

Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen (Gemeente Emmen en BZK)

2012 - 2013Woonlasten

Onderzoek naar ernst en omvang van het woonlastenprobleem per huishouden, effecten voor particuliere woningeigenaren en gemeente van ingrijpende woningrenovatie (van label G naar nulenergiewoning) voor de laagste inkomensgroepen en de impact van deze oplossing met betrekking totvermeden maatschappelijke kosten en maatschappelijke baten. Antwoord op de vraag of deze baten ingezet kunnen worden voor de financiering van de ingreep. Werkwijze: literatuurstudie, woonlastenberekeningen o.b.v. WOON, CBS en gemeentelijke data, business case renovatie particuliere woningen, workshop MKBA met alle relevante belanghebbenden (gemeente, bewoners, bank, bouwbedrijf, woningcorporatie, GGD)

 

Kansrijke aanpakken voor energiebesparing in de bestaande bouw, Pijnacker Nootdorp

2012 - 2013duurzaamheidenergieneutraal

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in het kader van het streven naar een energieneutrale gemeente de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad stimuleren. BuildDesk heeft een kwantitatieve analyse naar de huidige situatie en verbetermogelijkheden in de gemeente verricht (potentieelscan) en kansrijke aanpakken geschetst waarmee de gemeente energiebesparing en duurzame energie in de woningen kan stimuleren. Bevindingen zijn oa gepresenteerd aan de raad.

Route naar een energieneutrale sociale woningvoorraad in 2050 (Agentschap NL)

2012duurzaamheidenergieneutraalWoonlasten

Scenariostudie met als doel een beeld te krijgen van de te volgen route om tot een energieneutrale sociale woningvoorraad in 2050 te komen met bijbehorende tussenstappen en planning. Inclusief aanbevelingen voor woningcorporaties onder andere gericht op een herijking van het portfolio- en strategisch voorraadbeleid (gericht op de lange termijn visie en het betrekken van de woonlastenontwikkeling hierin), het betrekken van het duurzame energiepotentieel van een wijk in wijkvisies, lokale energieopwekking, de tactiek van het renovatiebeleid, innovatie van de bouwkolom en het leidend maken ven energie en duurzaamheid binnen de organisatie. Werkwijze: literatuuranalyse, backcastingsessie met stakeholders, weblog voor stakeholders, rapportage.

Woonlastenonderzoek Metropoolregio (Stadsregio Rotterdam, i.s.m. Rigo)

2012Woonlasten

Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden om het woonbeleid in de sociale huursector voortaan te baseren op woonlasten aan de hand van data-analyse, inventarisatie aanpak en financiering energiebesparing in de sociale woningvoorraad, kosten en baten van energiebesparende investeringen in de nieuwbouw, stand van zaken betreffende energie- en woonlastenvisies. Werkwijze: data-analyse, literatuurstudie, analyse marktontwikkelingen, rapportage, presentaties voor regio, gemeentelijke college, op symposia.

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam en BZK)

2012Woonlasten

Onderzoek naar ernst en omvang van het woonlastenprobleem per huishouden in de sociale woningbouw en de impact van oplossing op verschillende gebieden (wat zijn de vermeden maatschappelijke kosten, wat zijn maatschappelijke baten?). Antwoord op de vraag of deze baten ingezet kunnen worden voor de financiering van de ingreep. Werkwijze: data-analyse, enquête onder bewoners, opstellen MKBA-model en berekeningen, overleg betrokken maatschappelijke organisaties

 

DZH-beleid Dudok Wonen

2012duurzaamheidvastgoedbeleid

Met inzet van The Natural Step methode is o.a. een grote workshop voor MT en beleidsmedewerkers georganiseerd waarmee de bouwstenen van de corporatie-duurzaamheidsvisie zijn gelegd. Daarnaast was Bert Weevers samen met Gaby Hutjes de sparringpartner van de corporatiewerkgroep duurzaamheid.

Sparringpartner manager beheer en onderhoud inzake energie

2011-2014

Maasdeltagroep heeft, daarbij begeleid door Bert Weevers, in 2010-2011 realistisch energiebeleid geformuleerd op basis van o.a. doorrekeningen van de voorraad met Fimaren en werksessies met energieprojectgroep en MT. In de daaropvolgende jaren heeft BuildDesk de Maasdeltagroep ondersteund door oa doorrekeningen van concrete complex-verbeterplannen, opstellen van communicatiestrategie, informeren over nieuwe regelingen etc.

Woonlastenonderzoek Tilburg (gemeente Tilburg en 4 lokale woningcorporaties, i.s.m. Rigo)

2011Woonlasten

Builddesk heeft een databestand gemaakt met de huidige energetische kwaliteit van de huurwoningvoorraad in Tilburg dat als input wordt gebruikt in het woonlastenmodel en heeft diverse scenario’s doorgerekend in het softwareprogramma EPACT.

 

Boek Energiebesparing en huurverhoging, de barrières voorbij

2010duurzaamheidhuurbeleidWoonlasten

Door Bert Weevers en Khing Go.

In het boek “Energiebesparing en huurverhoging” wordt uiteengezet welke spelregels er zijn rondom huurprijsbepaling en huuraanpassingen bij energetische woningverbeteringen. Rondom dit onderwerp bestaan hardnekkige vooroordelen en deze worden in dit boek ontkracht en daarbij worden meteen oplossingen aangedragen.

Zowel de corporatie, de huurder als maatschappij hebben belang en voordeel bij ambitieuze energieverbeteringen van sociale huurwoningen. Huurverhoging is daarvoor een onmisbaar middel. De nieuwe woonlasten- en kernvoorraadbenadering zorgt ervoor dat alle partijen voordelen behalen: een Triple-Win oplossing.

Woonlastenbenadering (Provincie Gelderland)

2009/2010

Onderzoek naar hoe de bewijslast van betaalbare woonlasten geregeld kan worden en hoe de provincie bouwers/corporaties/gemeenten kan stimuleren om duurzaam en betaalbaar te bouwen c.q. hoe zij het woonlastendenken kunnen stimuleren.

Conclusies: Woonlastendenken is een noodzakelijk paradigma verschuiving voor duurzaam en betaal­baar bouwen en renoveren. Om het woonlastendenken te stimuleren is een instrument nodig waarmee de woonlasten in harde euro’s kunnen worden berekend. Dit onderzoek formuleert de uitgangspunten voor een woonlasteninstrument, gebaseerd op marktconsultatie en op vooraf gestelde criteria (eenvoud, universele toepasbaarheid en transparantie).

Werkwijze: o.a. workshops met gemeenten en corporaties, marktconsultatie, rapportage.

Fimaren (o.a. Maasdeltagroep, WoonFriesland, Volkshuisvesting Arnhem)

2009 - 2013duurzaamheidhuurbeleidWoonlasten

Scenarioberekeningen met Fimaren (ontwikkeld door BuildDesk i.s.m. Rigo en SEV) om het financiële en maatschappelijke rendement van (energie)investeringen en het bijbehorende huurbeleid bij verschillende omgevingsscenario’s inzichtelijk te maken.  Het model combineert resultaten uit energieprestatiesoftware (Epact/W, VABI, EPA View, e.d.) met strategische gegevens van de corporatie. Het resultaat is een integraal beeld van de effecten van verschillende beleidsvarianten op gebied van onder andere kasstromen, vastgoedwaarde, woonlasten en CO2-reductie.