Algemene Voorwaarden

Opgesteld: Bredevoort, 4 februari 2015

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bert Weevers Advies hierna te noemen: BWA partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door BWA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle schriftelijke aanbiedingen van BWA zijn vrijblijvend en geldig gedurende twee maanden na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven

2.2. Een overeenkomst komt tot stand indien opdrachtgever en BWA de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben: “ de opdrachtbevestiging”.

2.3. De inhoud van de opdracht is de in de offerte opgenomen en in de opdrachtbevestiging vastgesteld omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

2.4. Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met BWA.

3. Medewerking door opdrachtgever

3.1. Opdrachtgever zal BWA steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BWA verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4. Intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding

4.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door BWA in het kader van de opdracht verrichtte werkzaamheden berusten bij BWA.

4.2. Tenzij anders overeengekomen, is het de opdrachtgever toegestaan resultaten te gebruiken in het kader van de eigen bedrijfsuitoefening. Openbaarmaking van deze resultaten is toegestaan wanneer BWA als bron wordt genoemd.

4.3. BWA mag informatie over en resultaten van de opdracht gebruiken in publiciteit over BWA. BWA zorgt ervoor dat daarbij geen belangen van bedrijf of instelling en van privacy van personen worden geschonden en informeert opdrachtgever over deze publiciteit. Zo mogelijk legt BWA vooraf teksten ter goedkeuring voor aan opdrachtgever.

5. Uitvoering

5.1. BWA neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BWA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Wijzigingen en meerwerk

6.1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BWA slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

7. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

7.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8. Facturering en betaling

8.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

8.2. Opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

9. Overmacht

9.1. Wanneer één van de partijen door overmacht net aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of hulpmiddelen waarvan BWA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BWA kan worden gevergd.

9.3. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, vertraging en/of storingen in de oplevering van een deelproduct en / of hulpmiddel met inbegrip van software, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

9.4. Wanneer BWA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BWA gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

9.5. Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De totale aansprakelijkheid van BWA wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, met een maximum van een kwart van de totale contractsom.

10.2. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van ½ (een half) maal het jaarhonorarium.

10.3. BWA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk BWA naar haar oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

10.4. Opdrachtgever zal BWA, haar personeel en/of derden die door BWA bij de opdracht zijn ingeschakeld vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden.

10.5. Opdrachtgever dient een eventuele aansprakelijkheidstelling in uiterlijk binnen 3 maanden na de eindafrekening van de betreffende opdracht.

11. Annulering

11.1. Wanneer naar het oordeel van één van de partijen de opdracht niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd, is die partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen

11.2. De annulering wordt onder opgave van redenen aan de wederpartij medegedeeld.

11.3. Bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is de opdrachtgever aan BWA vergoeding verschuldigd van alle tot dan verrichtte werkzaamheden en gemaakt kosten.

11.4. Opdrachtgeven vergoedt schade die BWA leidt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht tenzij de oorzaak van de beëindiging aan BWA is toe te rekenen.

12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze voorwaarden en op alle door BWA gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.