Diensten

Woonlasten

Woonlastenonderzoek

BWA’s specialiteit is de sociale woningvoorraad: snel en gedetailleerd inzicht in betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen door slim gebruik van inkomensgegevens. Stevige basis voor visie en beleid tot op complexniveau. Maar ook een woonlastenonderzoek voor de gehele gemeente (of regio), dwz huur- en koop-sector is mogelijk. En als u wilt zoekt BWA voor u ook optimale woonlastenoplossingen voor dat ene complex dat verbeterd wordt.

Analyse bestaand beleidskader

Welk effect heeft het huidige huur- en investeringsbeleid van de corporatie op de woonlasten? Welke rol speelt de gemeente? Hoe worden woonlasten in het armoedebeleid opgepakt? Helpen de afspraken die er zijn gemaakt tussen gemeente, huurdersorganisatie en corporatie (prestatieafspraken)?

Workshops woonlasten

Afhankelijk van waar u staat: Informerend, opiniërend of beleidsvoorbereidend. Intern met beleidsmedewerkers, management, bestuur, B&W, raadscommissie, of met meerdere stakeholders samen.

Special: Workshop woonlasten en woningmarktontwikkelingen in samenwerking met Casa Consult.

Dialoog of trialoog

Stakeholders samen aan tafel: gemeente met corporatie en huurdersorganisatie. Vooral interessant wanneer vertrouwen hersteld moet worden. Met een verfrissende werkwijze en een gedegen inhoud krijgen we de neuzen weer dezelfde kant op. Deze dienst wordt samen met Kroese en Kroese aangeboden.

Expert opinion, sparringpartner

Er ligt al bestaand onderzoek. BWA kijkt naar de gehanteerde methode, de gebruikte data, de uitgangspunten en toegepaste normering en helpt u de resultaten te interpreteren.

Of u bent bezig met een nieuwe Woonvisie of Prestatieafspraken en wilt even een onafhankelijke en deskundige blik op de concept teksten.

Beleid ontwikkelen

Met bijvoorbeeld scenario-berekeningen helpt BWA u om de juiste keuzes te maken in het portfoliobeleid. Welke ontwikkelingen worden er verwacht, hoe pakken deze uit op de woonlasten, welke maatregelen zijn mogelijk? BWA kent de regelgeving rond oa financiën van de corporatie en de ontwikkelingen op de renovatiemarkt en helpt u om een optimale route uit te stippelen.

Beleid implementeren

Beleid bedenken is één, zorgen dat het gerealiseerd wordt is minstens zo belangrijk. BWA kan u daarbij helpen door processen te analyseren en effectiever in te richten, procedures vast te leggen, mensen te informeren of op te leiden, etc.

Duurzaamheid

Scenario-analyse

Welke routes naar een energie- of klimaatneutrale toekomst zijn er mogelijk? Welke factoren en omstandigheden zijn bepalend en hoe kunt er op anticiperen, gelet op de beperkte middelen?

Evaluatie duurzaamheidsbeleid

Terugkijken en spiegelen aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorkeur samen met de stakeholders: wat zijn de  lessen voor de volgende periode? Hoe kan de participerende samenleving en verduurzaming elkaar versterken?

Opstellen duurzaamheidsvisie, klimaatprogramma

Samen met stakeholders in enthousiasmerende setting komen tot haalbare plannen en maatschappelijk initiatief richting een energieneutrale gemeente of corporatie. Deze dienst wordt samen met Kroese en Kroese aangeboden.

Workshops duurzaamheid

De terugtredende overheid, de beperkte financiële middelen, de spanning met betaalbaarheid vragen om een nieuwe invulling van duurzaamheidsbeleid. In een interactieve setting zoekt BWA samen met u naar oplossingen.

Inhoud

Netwerk

Als uw vraag de inzet vergt van extra expertise of capaciteit kan dat eenvoudig geregeld worden. BWA werkt graag samen met onder andere:

  • Kroese en Kroese, gezusters in communicatieconcepten
  • BOOM-Hoogers, duurzaamheidsexpert
  • Infinitus Energy Solutions Group, slimme en duurzame energieoplossingen
  • Casa Consult, volkshuisvestingsadvies
  • VABI, softwareleverancier en kennispartner
  • BuildDesk, bouwfysica en energiemethodieken.